Co zrobić w przypadku, gdy zostałeś zatrzymany na tzw. podwójnym gazie, a wykonywany przez Ciebie zawód obarczony jest wymogiem niekaralności? Otóż głowa do góry pijany kierowco, jest wyjście z tej sytuacji – wymóg niekaralności

W jakich zawodach jest konieczny wymóg niekaralności?

Zacznijmy jednak od ustalenia, w jakich dostępnych na rynku pracy zawodach, obowiązuje wymóg niekaralności. Niekaralność jest przewidywana w wielu ustawach jako warunek zatrudnienia, w szczególności w zawodach zaufania publicznego. Jako przykład można wskazać takie grupy pracowników, jak:

 • nauczyciele,
 • policjanci,
 • straż graniczna,
 • strażnicy gminni,
 • członkowie korpusu służby cywilnej,
 • pracownicy samorządowi, z wyjątkiem osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi,
 • detektywi,
 • sędziowie,
 • prokuratorzy,
 • adwokaci i radcowie prawni,
 • agenci ubezpieczeń,
 • komornicy,
 • taksówkarze,
 • ochraniarze osób i mienia,
 • pracownicy kontroli skarbowej.

Niekaralność a staranie się o pracę

Osoba pracująca w ww. zawodach, a także starająca się o zatrudnienie w nich, nie może „mieć na koncie skazania”. Problem pojawia się, w razie zatrzymania na tzw. podwójnym gazie. Kluczowe jest w tym przypadku takie pokierowanie postępowania karnego, aby uniknąć skazania w szerokim tego słowa znaczeniu tj. wpisania wyroku skazującego do Krajowego Rejestru Karnego. Jak to osiągnąć?

W myśl przepisu art. 66 § 1 k.k., sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Wyrok a wymóg niekaralności w zawodzie. Czy na pewno jesteś na straconej pozycji?

Najważniejszą informacją jest to, że wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem SKAZUJĄCYM! Nie podlega więc wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego! Okoliczność ta, pozwoli Ci pomimo „podwinięcia nogi” kontynuować pracę w wymarzonym zawodzie! Uff, dla wielu może być to znaczne pocieszenie.

Co dalej?

Pamiętaj tylko, że konieczne jest przestrzeganie nałożonych w tym wyroku obowiązków przez tzw. okres próby. Bez wątpienia, w innym przypadku zgodnie z art. 68 k.k., sąd obligatoryjnie albo fakultatywnie podejmie postępowanie warunkowo umorzone, w szczególności gdy sprawca w okresie próby rażąco naruszy porządek prawny albo popełni inne umyśle przestępstwo. Dlatego w takim przypadku postępowanie toczy się na zasadach ogólnych, a co gorsze, skończy się tak bardzo unikanym przez Ciebie wyrokiem skazującym i utratą pracy.

O całej procedurze warunkowego umorzenia postępowania możesz przeczytać w ostatnim artykule. Zachęcamy do lektury.          

Na zakończenie..

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania warto skierować już na etapie postępowania przygotowawczego a najpóźniej – niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przekazania akt postępowania przygotowawczego do Sądu. Pominięcie tego okresu, może mieć dla Ciebie poważne i daleko idące konsekwencje. Naprawdę. Dlatego lepiej w przypadku tak ważnej kwestii, jakim jest Twoja przyszłość, zadbaj o siebie. Reasumując, polecamy przekazanie Twojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Najważniejsze, nie jest tylko to, żeby zacząć działać. Żeby cokolwiek robić. Najważniejsze jest tutaj, by robić to mądrze. Z doświadczeniem.

Tagi: