Drogi Czytelniku, zastanawiasz się czy jest jakiś sposób na uniknięcie wyroku skazującego? Otóż jest złoty środek na skazanie, przewidziany w przepisach 66 – 68 kodeksu karnego! Zastanawiasz się czym on jest? Jest to warunkowe umorzenie postępowania karnego!

W myśl przepisu art. 66 k.k., sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
 • postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa,
 • popełnione przestępstwo zagrożone jest karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Jeśli spełniasz ww. przesłanki, możesz niewątpliwie skorzystać z tej instytucji… tylko jak to zrobić? Jest to instytucja fakultatywna – więc wszystko jest w Twoich rękach. Najbezpieczniejszym wyjściem z sytuacji, jest złożenie właściwego wniosku o wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowania.

Tak … dobrze czytasz – jest to wyrok, ale jego konsekwencją nie jest skazanie! Dlatego nazywamy go złotym środkiem – sąd wydaje wyrok, ale Ty nie figurujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym jako skazany! Wszyscy są zadowoleni!

Nie wszystko jest jednak takie kolorowe jak się wydaje…. Po uprawomocnieniu się wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne, zaczynają się kolejne schody.

Warunkowe umorzenie postępowania a okres próby

W wyroku tym, sąd wyznacza dla Ciebie tzw. okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Czym on jest? Jest to czas, w którym pomimo braku skazania, musisz wykonywać szereg obowiązków oraz zachowywać się w sposób zgodny z poszanowaniem prawa. 

Co się stanie gdy w okresie próby „podwinie Ci się noga”?

 Sąd podejmie postępowanie warunkowo umorzone i będzie procedować w dalszym ciągu na zasadach ogólnych. Dlatego, jeśli jesteśmy już przy tych nałożonych przez sąd obowiązkach, to dzielą się one na:

Fakultatywne:

 • oddanie sprawcy pod dozór kuratora (lub)
 • oddanie sprawcy pod dozór:
  • osoby godnej zaufania,
  • stowarzyszenia,
  • instytucji
  • organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Obligatoryjne:

 • obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części,
 • w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • orzeka nawiązkę.

Sąd może ponadto nałożyć na sprawcę jeden z obowiązków tj.:

 • informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
 • przeproszenie pokrzywdzonego,
 • wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • poddanie się terapii uzależnień,
 • poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
 • uczestniczenie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
 • opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • orzec świadczenie pieniężne
 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

Bardzo ważnym dla Ciebie powinien być art. 68 k.k. To właśnie on stanowi o tym, jakie są konsekwencje naruszenia porządku prawnego w okresie próby oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu. Zgodnie z tym przepisem Sąd podejmuje postępowanie karne:

obligatoryjnie:

 • jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.

fakultatywnie:

 • jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo (lub),
 • jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku (albo)
 • nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody,
 • sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Uwaga! W przypadkach fakultatywnych, sąd podejmuje postępowanie karne co do zasady. Stanie się to po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

Porozmawiajmy o konsekwencjach…

Jakie są konsekwencje podjęcia warunkowo umorzonego postępowania? Otóż sąd orzekający rozpoczyna procedować nad Twoją sprawą od początku, na zasadach ogólnych. Ważne jest to, że podjęcie postępowania kończy się zawsze wydaniem wyroku skazującego! W tym przypadku nie dostaniesz już taryfy ulgowej, bo zmarnowałeś swoją szansę, zmuszając sąd do podjęcia postępowania.

Jak widzisz, instytucja ta choć dla Ciebie korzystna wiąże się z licznymi obostrzeniami. Nie zapominając już o tym, że nie łatwo jest przekonać sąd do tego, że zachodzą podstawy do zastosowania „złotego środka”.

Reasumując, ważna jest w tym przypadku znajomość przepisów, jak również tzw. myków prawnych. O których nie wszyscy wiedzą. Trzymamy kciuki!

Tagi: