Czy wiesz, że wszelkie dobrodziejstwa przewidziane w ustawach karnych mogą nie mieć znaczenia? Tak się dzieje w przypadku zastępczej kary pozbawienia wolności orzeczonej w przypadku niewykonania kary orzeczonej wyrokiem skazującym.

Masz świadomość tego, że odbywając zastępczą karę pozbawienia wolności nie możesz skorzystać min. z warunkowego przedterminowego? Co zrobić, jeśli wcześniej odbyłeś karę pozbawienia wolności a teraz odbywasz karę zastępcza pozbawienia wolności i pomimo to, że spełniłeś przesłanki uprawniające do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary nie możesz z niego skorzystać? Spokojnie! Jest na to sposób!

Przypadek Pana Borysa

Skazany Borys K. wyrokiem Sądu Rejonowego II Wydział Karny z dnia 15 maja 2015 r. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. Przed wydaniem orzeczenia w ww. sprawie, popełnił kolejny czyn zabroniony. Za ten czyn został skazany na karę grzywny, z obowiązkiem zapłaty w kwocie 5.000,00 zł.

W dniu 25 grudnia 2015 roku skazanego Borys K. osądzono w zakładzie karnym w celu odbycia kary pozbawiania wolności. Ponadto Postanowieniem Sądu Rejonowego II Wydział Karny, zarządzono do wykonania zastępczą karę 270 dni pozbawienia wolności. Dlaczego aż tyle? Ponieważ skazany nie uiścił orzeczonej wobec niego grzywny.

Po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, od razu przystąpiono do wykonania kary zastępczej. W maju 2019 roku, skazany spełnił przesłanki uzasadniające wystąpienie o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Jednakże z uwagi na fakt, że w tym czasie odbywał karę zastępczą, nie mógł wystąpić ze stosownym wnioskiem. Co zrobić w takiej sytuacji?

W art. 80 k.k.w. możemy przeczytać, w jakiej kolejności wykonuje się niepodlegające łączeniu kary skutkujące pozbawienie wolności, a ponadto przewiduje instytucję tzw. zmiany kolejności wykonywania kary. Nawiązując do art. 80 § 1 k.k.w. w przypadku skazania na kilka kar skutkujących pozbawienie wolności, wykonuje się je w takiej kolejności, w jakiej wpłynęły do wykonania orzeczenia, którymi wymierzono te kary. Najczęściej kolejność wpływu tożsama jest z kolejnością uprawomocnienia się poszczególnych wyroków. W sprawie Borysa K. w pierwszej kolejności zarządzono do wykonana karę pozbawienia wolności, a następnie karę zastępczą.

Co zrobić, gdy jedną z kar jest kara zastępcza pozbawienia wolności?

Otóż należy skorzystać z instytucji przewidzianej w art. 80 § 2 k.k.w.

Sędzia penitencjarny może zarządzić wykonanie kar i środków w innej kolejności niż określona w § 1, jeżeli względy penitencjarne za tym przemawiają.

Przepis ten przewiduje możliwość zmiany kolejności wykonywania kar pozbawienia wolności przez sędziego penitencjarnego, jeżeli przemawiają za tym względy penitencjarne. Tym samym wysławia przesłankę, której spełnienie umożliwia wnioskowanie o zmianę kolejności wykonywania kary pozbawiania wolności.

Czym są “względy penitencjarne z perspektywy orzecznictwa i doktryny? Są pojęciem mało precyzyjnym, rozumie się w piśmiennictwie jako konkretne okoliczności istotne dla prawidłowego wykonania kary. Na co zwraca uwagę sędzia penitencjarny? Na cele wykonania kary pozbawienia wolności, funkcje oraz zasadami, których skazany powinien przestrzegać a także – system wykonania kary związany z typem zakładu karnego, do którego skazany mógłby być skierowany. Źródło: Postulski Kazimierz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV.

Czym są względy penitencjarne?

To okoliczności, dzięki którym skazany ubiega się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, w przypadku zmiany kolejności wykonania kary.

Reasumując, należyte sporządzenie obu wniosków jest kluczem do sukcesu. Dobrze przygotowane wnioski to szansa, na to, że Sąd penitencjarny  zwolni skazanego z odbycia reszty kary pozbawiania wolności w zakładzie karnym. A konkretnie wniosku o zmianę kolejności wykonywania kary oraz wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawiania wolności. Wnioski te muszą być uzasadnione w taki sposób i podparte odpowiednimi dowodami, argumentami. Takimi, które przekonają Sąd, że ich uwzględnienie ma sens.

Tagi: